Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS/IAS)

data aktualizacji 29 listopada 2017

(tj. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej)

Akty obowiązujące


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 297/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

icon_doc_pdf_small  wersja polska

Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie Komisji  (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Powyższy tekst był nowelizowany. Wprowadzane poprawki można śledzić na stronie Komisji Europejskiej w zakładce:

Individual RPS acts adopting international accounting standards (IFRS/IAS) and related interpretations (IFRIC)

icon_doc_pdf_small  Skonsolidowana wersja Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 (stan na 01.01.2016 r.)

Analizy i sprawozdania

Proces zatwierdzania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS/IAS) w Unii Europejskiej

icon_doc_pdf_small  wersja angielska