Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS/IAS)

data aktualizacji

(tj. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej)

Akty obowiązujące

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 297/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 

Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości 

Powyższy tekst był nowelizowany. Wprowadzane poprawki można śledzić na stronie Komisji Europejskiej w zakładce: Individual RPS acts adopting international accounting standards (IFRS/IAS) and related interpretations (IFRIC)” 

Podsumowanie informacji na temat Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym na temat zatwierdzania standardów do stosowania w Unii Europejskiej zostało zamieszczone na stronie Komisji Europejskiej