Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2018 – European Common Enforcement Priorities for 2018 IFRS financial statements (ESMA32-63-503)

data aktualizacji 14 grudnia 2018

ESMA, wraz z europejskimi krajowymi nadzorcami, zidentyfikowała priorytetowe obszary nadzorcze dla sprawozdań finansowych emitentów na rynku regulowanym, sporządzanych za rok obrotowy 2018. Emitenci oraz biegli rewidenci powinni brać pod uwagę obszary przedstawione w Stanowisku ESMA przy sporządzaniu i odpowiednio badaniu sprawozdań finansowych.

Priorytetowe obszary nadzorcze obejmują: zastosowanie, począwszy od 1 stycznia 2018 r., standardów: MSSF 9 „Instrumenty finansowe” i MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz  ujawnienia dotyczące oczekiwanego wpływu implementacji nowego standardu MSSF 16 „Leasing”, mającego zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2019 r., a także szczególne kwestie z zakresu ujawniania informacji niefinansowych oraz stosowania się do Wytycznych ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników.

icon_doc_pdf_small Stanowisko
icon_doc_pdf_small Komunikat prasowy
icon_doc_pdf_small Wersja polska