Departament Audytu Wewnętrznego (DAW)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Departament Audytu Wewnętrznego realizuje zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Komisji, w szczególności poprzez badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu właściwości kontrolowanych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a także komitetów, rad i zespołów, odpowiednio do przedmiotu kontroli oraz weryfikację efektywności funkcjonujących mechanizmów kontrolnych.
Do zadań DAW należy:

 • sporządzanie rocznego planu audytu oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • przeprowadzanie planowanych i nieplanowanych zadań audytowych;
 • bieżąca weryfikacja skuteczności sprawowania kontroli funkcjonalnej w Urzędzie Komisji;
 • opracowanie i aktualizacja metodologii wykonywania badań audytowych;
 • kontrola adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej;
 • kontrola mechanizmów zapewniających zgodność działania komórek organizacyjnych Urzędu Komisji, a także komitetów, rad i zespołów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Komisji;
 • badanie funkcjonowania Urzędu Komisji pod kątem legalności, celowości oraz terminowości realizowanych zadań, a także wskazywanie środków, które należy zastosować w celu usunięcia nieprawidłowości i zapobieganiu ich powstawaniu w przyszłości, z zastrzeżeniem pkt 8;
 • w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości na skutek rozpatrzenia ponaglenia, o którym mowa w art. 37 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, prowadzenie działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także wskazanie środków, których podjęcie pozwalałoby zapobiegać bezczynności lub przewlekłości w przyszłości;
 • kontrola realizacji zaleceń wynikających z ustaleń DAW;
 • przekazywanie Przewodniczącemu Komisji ustaleń dotyczących osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości powstałe w funkcjonowaniu Urzędu Komisji oraz zakresu tej odpowiedzialności;
 • prowadzenie we współpracy z dyrektorami zarządzającymi pionami lub z dyrektorami właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji czynności wyjaśniających związanych z rozpatrywaniem skarg na działalność Urzędu Komisji lub osób zatrudnionych w Urzędzie Komisji oraz wniosków związanych z działalnością Urzędu Komisji;
 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem przez uprawnione organy państwa kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Komisji.