Departament Rozwoju Regulacji (DRR)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Rozwoju Regulacji (DRR) należy wykonywanie zadań w zakresie regulacji ostrożnościowych oraz standardów księgowych i sprawozdawczych dla:

  • banków, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i instytucji pieniądza elektronicznego;
  • domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie sposobu wykonywania działalności maklerskiej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze w zakresie sposobu wykonywania działalności powierniczej oraz warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do tej działalności, zagranicznych firm inwestycyjnych, towarowych domów maklerskich oraz podmiotów wymienionych w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych;
  • podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych w tym: funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), funduszy emerytalnych, i towarzystw emerytalnych; 
  • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
  • spółek prowadzących rynek regulowany, giełdy towarowej, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, giełdowych izb rozrachunkowych, CCP oraz centralnego depozytu papierów wartościowych.