Departament Analiz i Strategii (DAS)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Analiz i Strategii (DAS) należy w ramach działań własnych oraz we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji przeprowadzanie analiz i prognoz dotyczących rynku finansowego jako całości oraz jego poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi analizy ilościowej, w tym w szczególności:

  • prowadzenie analiz dotyczących zagadnień międzysektorowych oraz związanych ze stabilnością krajowego sektora finansowego;
  • prowadzenie analiz związanych ze wzajemnymi powiązaniami poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz odziaływań czynników makroekonomicznych na ten rynek;  
  • analiza rozwiązań systemowych dotyczących rynków finansowych na świecie;
  • analiza informacji i opracowań statystyczno–ilościowych dotyczących rynków finansowych przygotowanych przez inne instytucje krajowe i zagraniczne;
  • przygotowywanie i opiniowanie analiz oraz dokumentów związanych z uczestnictwem Przewodniczącego Komisji w pracach Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.