Departament Bankowości Spółdzielczej (DBS)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Bankowości Spółdzielczej (DBS) należy wykonywanie zadań nadzoru analitycznego w zakresie mikro- i makroanalizy banków zrzeszających, banków spółdzielczych, systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych, w szczególności:

 • monitorowanie sytuacji banków spółdzielczych i banków zrzeszających w ujęciu indywidualnym i skonsolidowanym oraz sytuacji systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych w celu ustalenia zachodzących w nich zmian, oceny stopnia podejmowanego przez nie ryzyka i pozyskiwania informacji odnośnie poziomu bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz stanu przestrzegania odnoszących się do nich norm ostrożnościowych;
 • realizacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej banków, we współpracy z innymi właściwymi departamentami i z wykorzystaniem ich kompetencji;
 • analiza i ocena z nadzorczego punktu widzenia funkcjonowania i sytuacji ekonomicznej sektora spółdzielczego oraz monitorowanie, na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości nadzorczej banków spółdzielczych ryzyka związanego z działalnością tych podmiotów oraz banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, zrzeszeń zintegrowanych, a także przestrzeganie przez te podmioty regulacji ostrożnościowych;
 • tworzenie i rozwijanie metodyk analiz danych sprawozdawczych i innych dostępnych informacji na temat banków oraz oddziałów banków zagranicznych;
 • opracowywanie, na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez banki spółdzielcze, banki zrzeszające oraz jednostki zarządzające systemami ochrony instytucjonalnej, okresowych ocen sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych, banków zrzeszających, zrzeszeń zintegrowanych oraz systemów ochrony instytucjonalnej;
 • monitorowanie powiązań kapitałowych banków zrzeszających, banków spółdzielczych, a także przygotowywanie okresowych syntetycznych informacji w tym zakresie;
 • analizowanie umów zawartych pomiędzy bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi a przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami zagranicznymi o wykonywanie w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością bankową,
  w zakresie określonym w art. 6a ustawy – Prawo bankowe;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w sprawach dotyczących banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających;
 • udział w procesie tworzenia i rozwoju analitycznych narzędzi nadzorczych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji lub przygotowywanie wniosków Komisji w sprawach dotyczących systemów ochrony instytucjonalnej i zrzeszeń zintegrowanych w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 • przygotowywanie projektów zaleceń w zakresie nadzoru nad bankami zrzeszającymi i bankami spółdzielczymi oraz systemami ochrony, z wyłączeniem zaleceń wynikających z kontroli;
 • kontrolowanie sposobu realizacji zaleceń, programów postępowania naprawczego, planów naprawy, grupowych planów naprawy i decyzji Komisji przez banki zrzeszające i banki spółdzielcze oraz systemy ochrony;
 • przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej w zakresie właściwości DBS oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
 • podejmowanie wobec banków spółdzielczych i banków zrzeszających, których działalność stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, działań naprawczych lub zmierzających do zakończenia bytu prawnego;
 • współpraca z NBP oraz BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
 • współpraca z DIB w zakresie planowania oraz prowadzenia kontroli w podmiotach, o których mowa w zdaniu wstępnym;
 • opiniowanie projektów zaleceń pokontrolnych kierowanych do podmiotów, o których mowa w zdaniu wstępnym;
 • monitorowanie, we współpracy z DIB, realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DBS;
 • współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie
  w regulacjach wewnętrznych Urzędu Komisji z wyłączeniem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DBS, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 • prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8, 10  rozporządzenia 648/2012 w odniesieniu do banków zrzeszających i banków spółdzielczych;
 • realizacja zadań związanych z planami naprawy opracowywanymi przez banki;
 • prowadzenie innych postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów rozporządzenia 575/2013 w zakresie banków zrzeszających i banków spółdzielczych.