Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej (DBK)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej (DBK) należy wykonywanie zadań z zakresu nadzoru analitycznego w obszarze mikro- i makroanalizy banków, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, z wykorzystaniem dostępnych analitycznych narzędzi nadzorczych oraz sprawowania nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora bankowego, wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, w szczególności:

 • monitorowanie sytuacji:
  • banków krajowych działających w formie spółki akcyjnej lub banku państwowego,
  • oddziałów instytucji kredytowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo bankowe,
  • oddziałów banków zagranicznych,
  • banków specjalistycznych – rozumianych jako banki hipoteczne oraz banki, których działalność koncentruje się na finansowaniu rynku motoryzacyjnego – w celu ustalenia zachodzących w nich zmian, oceny stopnia podejmowanego przez nie ryzyka i pozyskiwania informacji odnośnie poziomu bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz stanu przestrzegania odnoszących się do nich norm ostrożnościowych;
 • prowadzenie analiz w zakresie funkcjonowania i sytuacji ekonomicznej sektora bankowego w Polsce oraz monitorowanie, na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości nadzorczej banków oraz oddziałów banków zagranicznych, ryzyka związanego z działalnością tych podmiotów a także przestrzegania przez te podmioty regulacji nadzorczych;
 • analiza podstawowych elementów sytuacji finansowej oddziałów instytucji kredytowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo bankowe;
 • realizacja zadań w zakresie badania i oceny nadzorczej banków, we współpracy z innymi właściwymi departamentami i z wykorzystaniem ich kompetencji;
 • realizacja zadań w zakresie analitycznego nadzoru skonsolidowanego wobec banków krajowych będących podmiotami dominującymi w stosunku do innych jednostek;
 • opracowywanie kwartalnych i rocznych ocen sytuacji ekonomicznej banków i grup bankowych na bazie funkcjonującej sprawozdawczości;
 • tworzenie i rozwijanie metodyk analiz danych sprawozdawczych i innych dostępnych informacji na temat banków oraz oddziałów banków zagranicznych;
 • udział w procesie tworzenia i rozwoju analitycznych narzędzi nadzorczych;
 • przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w zakresie właściwości DBK oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
 • podejmowanie wobec banków, których działalność stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, działań naprawczych lub zmierzających do zakończenia bytu prawnego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych lub przygotowywanie decyzji lub innych rozstrzygnięć Komisji w sprawach dotyczących banków, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 • współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie w regulacjach wewnętrznych Urzędu Komisji z wyłączeniem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DBK, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 • prowadzenia postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8, 10  rozporządzenia 648/2012 w odniesieniu do banków komercyjnych i specjalistycznych;
 • współpraca z NBP oraz BFG w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień oraz z innego rodzaju wiążących ustaleń Komisji;
 • współpraca z DIB w zakresie planowania oraz prowadzenia kontroli w nadzorowanych podmiotach;
 • opiniowanie zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów nadzorowanych; 
 • monitorowanie, we współpracy z DIB, realizacji zaleceń pokontrolnych podmiotów nadzorowanych;
 • gromadzenie informacji dotyczących przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DBK;
 • realizacja zadań związanych z planami naprawy opracowywanymi przez banki.