Zespół Ochrony Informacji Niejawnych (OIN)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań  Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych (OIN) należą zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, w szczególności:

  • organizacja pracy Kancelarii Tajnej;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających;
  • nadzór i realizacja procedur w zakresie uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
  • współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) Komendy Głównej Policji;
  • prowadzenie obsługi kancelaryjnej i przechowywanie dokumentacji oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie przepisów art. 41a i art. 47a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.