Transparentny Urząd

data aktualizacji 06 marca 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest instytucją funkcjonującą w sposób transparentny, otwartą na dialog i wymianę informacji ze wszystkimi jego interesariuszami. Działania Kierownictwa UKNF skoncentrowane są na efektywnym i skutecznym zarządzaniu, zgodnym z koncepcją nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) i zmierzają w kierunku racjonalizacji ponoszonych przez Urząd kosztów, a zarazem podnoszenia jakości jego prac i sprawności funkcjonowania, w obliczu rosnącej ilości zadań wynikających z nowych regulacji krajowych oraz europejskich.

Coroczny budżet UKNF ustalany jest z Parlamentem w toku prac nad budżetem centralnym państwa. Budżet Urzędu podlega corocznej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, także ze względu na celowość ponoszonych wydatków oraz gospodarność. Proces wyłaniania wykonawcy przedmiotu danego zamówienia odbywa się w każdym przypadku w oparciu o transparentne zasady, zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem obowiązujących reguł dotyczących racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, a celem tego procesu jest wyłonienie jak najkorzystniejszej cenowo oferty.

Rejestry umów zawartych przez Urząd KNF w latach 2015-2017 zostaną opublikowane ponownie po dostosowaniu ich do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).