Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na KNF lub UKNF

Data aktualizacji:

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają sygnały dotyczące działalności osób, które zgłaszają się osobiście lub drogą telefoniczną do nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Osoby te, pod pozorem weryfikacji kosztów produktów lub usług oferowanych przez podmioty nadzorowane, albo badania jakości obsługi klientów lub zaciągniętych zobowiązań, próbują wyłudzić pieniądze w ramach konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązań lub dane osobowe wraz z informacjami na temat produktów i usług finansowych z jakich korzysta ich rozmówca.

Rozmówcy są informowani, że czynności te wykonywane są na zlecenie, w porozumieniu albo z upoważnienia organu nadzoru, powołując się na domniemane zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub UKNF. 

W związku z powyższym po raz kolejny przypominamy, że KNF oraz UKNF nie wykonuje tego typu czynności oraz nie upoważnia żadnych podmiotów zewnętrznych do reprezentowania KNF lub UKNF w powyższym zakresie. Jeżeli dany podmiot informuje, że powyższe czynności wykonuje z upoważnienia lub w porozumieniu z KNF lub UKNF (w tym jeżeli dodatkowo żąda spłaty zobowiązań lub oferuje np. produkty finansowe), należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy ścigania. 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

  • Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
  • Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Do pobrania

Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na KNF lub UKNF

plik .pdf, 405,8kB
Pobierz