Komunikat UKNF w sprawie traktowania obligacji PFR w podmodułach ryzyka spreadu kredytowego i ryzyka koncentracji aktywów formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności zakładów ubezpieczeń

data aktualizacji

W związku z powierzeniem Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) na mocy umowy wykonania rządowych programów „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, PFR realizuje program emisji obligacji (dalej: obligacje PFR) o łącznej wartości do 100 miliardów złotych (https://pfrsa.pl/o-nas/obligacje-pfr.html).

Obligacje PFR posiadają gwarancję Skarbu Państwa. Gwarancja została udzielona do wysokości 100% świadczeń i odsetek, jest nieodwołalna i bezwarunkowa. W związku z powyższym gwarancja spełnia wymogi zawarte w art. 215 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (dalej: rozporządzenie delegowane). 

Urząd KNF informuje, że dla celów wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) dla ryzyka spreadu kredytowego oraz ryzyka koncentracji aktywów formuły standardowej SCR, obligacje PFR są uznawane za równoważne obligacjom Skarbu Państwa. W wyżej wymienionych podmodułach ryzyka obligacjom PFR przypisuje się czynniki ryzyka (odpowiednio stressi oraz gi) wynoszące 0% (zgodnie z art. 180 ust 2. oraz 187 ust. 3 rozporządzenia delegowanego).