Stanowisko UKNF w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych ws. finansowania przez banki klientów korporacyjnych w obliczu pandemii koronawirusa

data aktualizacji

A)    W celu umożliwienia bankom utrzymania lub zmian warunków (w tym: wydłużenia harmonogramu lub zwiększenia kwoty) finansowania przez banki klientów korporacyjnych (nieobjętych zakresem szczególnych regulacji ustawowych wprowadzanych dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej) w obliczu pandemii COVID-19, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), w uzgodnieniu ze środowiskiem bankowym, przedstawia następujące stanowisko dotyczące interpretacji i stosowania art. 70 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe (pr. bank.):

1.    W ocenie UKNF ustawowa definicja zdolności kredytowej nie powinna ulegać zmianie.

2.    Mając na uwadze pandemię COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, UKNF akceptuje sytuację, w której banki, w odniesieniu do swoich obecnych klientów dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, którzy byli przedmiotem pełnej oceny kredytowej nie wcześniej niż 31.03.2019 r. oraz przeglądu kwartalnego nie wcześniej niż 30.09.2019 r., będą utrzymywały lub zmieniały na korzyść klienta warunki finansowania (np. wydłużając okres finansowania) na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 2 pr. bank., także w sytuacji utraty przez klienta w związku z pandemią COVID-19 zdolności kredytowej, rozumianej jako przejściowe zagrożenie utraty płynności, w szczególności w wyniku zamknięcia udostępnianego finansowania i w sytuacji braku możliwości pełnego zbadania tej zdolności oraz braku możliwości sporządzenia pełnego planu naprawy (art. 70 ust. 2 pkt 2 pr. bank.) z uwagi na brak wiarygodnych danych. Odnowienie finansowania na warunkach z dnia 31.12.2019 r. nie powinno być dokonywane na okres dłuższy niż 1 rok. W odniesieniu do przypadków zwiększenia kwoty finansowania obecnych klientów powyżej poziomu z dnia 31.12.2019 r., banki w swoich decyzjach mogą uwzględniać uproszczone pozytywne projekcje płynności. Takie ekspozycje powinny być identyfikowalne i podlegać procesowi monitorowania, w szczególności płynnościowego, o częstotliwości większej niż standardowy przegląd kwartalny. 

3.    UKNF akceptuje sytuację, w której przy podejmowaniu decyzji kredytowych dotyczących spraw, o których mowa w pkt 2 (powyżej), decydenci kredytowi – dysponując pozytywnymi projekcjami płynności spełniającymi wymagania, o których mowa w pkt 2 (powyżej) – nie będą wymagali przedstawienia przez kredytobiorców, o których mowa w pkt 2, „szczególnego sposobu zabezpieczenia”, przy czym UKNF oczekuje rozsądnego podejścia decydentów kredytowych przy przyjmowaniu zabezpieczeń w tego typu sytuacjach.

4.    W przypadku objęcia ekspozycji kredytowych gwarancją BGK (dotyczy to zarówno ekspozycji istniejących, o których mowa w pkt 2, jak i przypadków zwiększenia zaangażowania w związku z neutralizacją wpływu sytuacji pandemicznej, a także nowych finansowań dla podmiotów mających gwarancje BGK) w wysokości 80% kwoty kredytu, UKNF akceptuje potraktowanie takiej gwarancji jako spełniającej warunek „szczególnego sposobu zabezpieczenia”. W takich przypadkach bank podejmie starania (na zasadzie best-efforts) w celu pozyskania zabezpieczenia co najmniej pozostałych 20% kredytu, a w przypadku braku takiej możliwości część kredytu nieobjęta gwarancją BGK zostanie ujęta w kalkulacji aktywów ważonych ryzykiem  banku z wagą 150%. 

5.    Inspekcje UKNF realizowane w bankach i badające okres po powstaniu zagrożenia pandemicznego COVID-19 będą uwzględniały powyższe podejście w toku czynności inspekcyjnych, w szczególności dotyczących procesu kredytowego.

B)    W celu umożliwienia bankom koncentracji na czynnościach związanych z obsługą klientów i procesach kluczowych z punktu widzenia wyzwań wynikających ze stanu pandemii COVID-19, a także rozumiejąc wynikającą z powyższego konieczność realokacji zasobów, UKNF podejmie działania związane z przesunięciem w czasie wejścia w życie wybranych Rekomendacji KNF:

1.    UKNF wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o przesunięcie terminu wdrożenia Rekomendacji S do dnia 30.06.2021 r.

2.    Opóźnione zostanie wdrożenie Rekomendacji R.

C)    Ponadto, uwzględniając postulaty zgłoszone przez banki dotyczące niektórych wytycznych EBA, UKNF – w ramach prac prowadzonych na forum EBA i jako uczestnik tych prac – przedstawi do rozważenia przez EBA uzgodnione z bankami postulaty w imieniu polskiego sektora bankowego.