Komunikat UKNF dot. sprawozdawczości emitentów w związku ze stanowiskiem ESMA

data aktualizacji

Komunikat UKNF w sprawie zmiany terminów publikacji raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych oraz innych raportów okresowych sporządzanych za 2019 r. przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że 27 marca 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd (ESMA) opublikował na swojej stronie internetowej stanowisko dotyczące wpływu COVID – 19 na terminy publikacji raportów okresowych wynikające z Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Transparency).
Zgodnie ze stanowiskiem ESMA ma ono zastosowanie wyłącznie na tych rynkach, gdzie nie podjęto lub nie planuje się podjęcia inicjatywy legislacyjnej, której celem jest wydłużenie terminów na publikację raportów okresowych. 

Mając na uwadze przygotowane przez UKNF propozycje dla podmiotów nadzorowanych, zawarte w Pakiecie Impulsów Nadzorczych (PIN) dla rynku kapitałowego, w tym propozycje legislacyjne mające na celu umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych, tj.

  • terminów sporządzania, zatwierdzania i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2019, 
  • terminów przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r.,
a także trwające prace w tym zakresie, stanowisko ESMA nie ma zastosowania w polskim porządku prawnym.
UKNF wskazuje jednak na rekomendację zawartą w stanowisku ESMA w zakresie konieczności przekazywania do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniach w publikacji raportów okresowych. Ten sposób postępowania powinien być również stosowany przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w Polsce. Przekazywana na rynek przez emitentów informacja powinna zawierać powody opóźnienia oraz określenie przewidywanego terminu publikacji raportu okresowego.
Ponadto, UKNF przypomina, że emitenci zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR) również w przypadku opóźnienia publikacji raportów okresowych, powinni dokonywać analizy, czy w trakcie sporządzania raportów okresowych powstają informacje poufne. Może to mieć miejsce np. w sytuacjach takich jak konieczność ujęcia odpisów aktualizujących lub rezerw. W przypadku gdy w trakcie okresu obrotowego emitent zauważa znaczące zmiany w osiąganych przychodach lub ponoszonych kosztach w stosunku do poprzednich okresów również powinien dokonać oceny takich danych w kontekście powstania informacji poufnych.