Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat w sprawie działań nadzorczych duńskiego organu nadzoru finansowego wobec Gefion Insurance A/S

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) zakazał Gefion Insurance A/S zawierania nowych umów ubezpieczenia, w tym odnawiania umów istniejących.

Decyzja duńskiego organu nadzoru podyktowana jest brakiem pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności przez Gefion Insurance A/S oraz niezatwierdzeniem planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (recovery plan). 

Pełną treść komunikatu duńskiego organu nadzoru finansowego można znaleźć (w języku angielskim) na stronie internetowej: https://www.dfsa.dk/Supervision/Orders/Gefion_260320

W tym samym miejscu można znaleźć krótki poradnik w formie pytań i odpowiedzi dla osób ubezpieczonych i poszkodowanych w związku z sytuacją dotyczącą Gefion Insurance A/S.

W związku z powyższym UKNF zwraca uwagę, że wszystkie osoby posiadające ważne umowy ubezpieczenia OC PPM w Gefion Insurance A/S, jeszcze przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres z innym zakładem ubezpieczeń, gdyż umowa ubezpieczenia w Gefion Insurance A/S nie odnowi się.

Mechanizmu automatycznego odnowienia umowy OC PPM w trybie art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w tym przypadku nie stosuje się.

Brak zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC PPM, po zakończeniu okresu obowiązywania obecnej umowy naraża posiadacza pojazdu mechanicznego na konieczność zapłaty opłaty karnej do wysokości 7 800 zł, a w razie spowodowania szkody nieubezpieczonym pojazdem konieczność pokrycia szkody z własnego majątku. 

Gefion Insurance A/S jest nadal zobowiązany do realizowania zobowiązań i obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, w tym do prowadzenia likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań.

 Jednocześnie UKNF ponownie zwraca uwagę, że Gefion Insurance A/S nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. Gefion Insurance A/S jest zakładem ubezpieczeń, który podlega nadzorowi Finanstilsynet. 

Gefion Insurance A/S do dnia 25 marca 2020 r. wykonywał działalność ubezpieczeniową w Polsce w ramach swobody świadczenia usług.

UKNF pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz duńskim organem nadzoru finansowego (Finanstilsynet).

Do pobrania

Pytania i odpowiedzi dot. Gefion Insurance przygotowane na podstawie Questions and Answers – Gefion Insurance opublikowanego na stronie Danish Financial Supervisory Authority

plik .pdf, 295kB
Pobierz