Projekt zmian regulacyjnych MF i UKNF wspierany przez EBOR dot. wsparcia sektora FinTech

data aktualizacji 06 lutego 2020

Dostrzegając dynamicznie zwiększający się wpływ innowacyjnych technologii na kształt rynku finansowego, a także mając na uwadze wyzwania związane z procesem powstawania nowoczesnych usług finansowych opartych na takich technologiach informujemy, że Ministerstwo Finansów wraz z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Komisji Europejskiej, rozpoczęły projekt mający na celu przyczynienie się do rozwoju sektora FinTech w Polsce. Projekt ten finansowany jest z funduszy Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych KE.

Nadrzędnym celem Projektu jest stworzenie w Polsce optymalnych warunków dla dynamicznego rozwoju innowacji finansowych i w konsekwencji upowszechnienie dostępu do nowoczesnych usług finansowych, co może okazać się istotnym krokiem w kierunku urzeczywistniania idei Polski jako centrum innowacji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (NewTech Poland). Liczymy, że innowacyjny rynek finansowy może w istotny sposób przełożyć się na uproszczenie codziennych czynności życiowych Polaków związanych z zarządzaniem finansami osobistymi, na wzrost świadomości i edukacji finansowej oraz przyczynić się do wzrostu innowacyjności również pozostałych sektorów polskiej gospodarki.

Prace analityczne w powyższym zakresie prowadzone będą przez specjalnie w tym celu wyłonionego wykonawcę - doradcę prawno-technologicznego, którym jest konsorcjum czterech firm: Areto, Eversheds Sutherland Wierzbowski, IT9 i FinTech Consultancy. 

Prace w ramach Projektu przebiegać będą równolegle w ramach trzech obszarów tematycznych: „FinTech”, „Sandbox” i „SupTech”.

Pierwszy z nich, koordynowany przez Ministerstwo Finansów, obejmuje kompleksową identyfikację i usunięcie ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju sektora FinTech w Polsce. W ramach tego obszaru przewiduje się również przygotowanie dla Ministerstwa Finansów rekomendacji w zakresie rozwiązań wspierających rozwój sektora FinTech w Polsce, w tym w szczególności w postaci propozycji zmiany przepisów prawnych. Identyfikacja barier oraz przygotowanie rekomendacji będzie zadaniem wspomnianego już doradcy prawno-technologicznego i jest to obszar, w którym chcemy w pełni bazować na doświadczeniach i wiedzy jak najszerszego grona podmiotów rynkowych oraz przedstawicieli sektora publicznego. Liczymy więc na duże zainteresowanie planowanymi w powyższym zakresie konsultacjami, wierząc, że aktywny dialog ze wszystkimi interesariuszami sektora FinTech jest warunkiem koniecznym dla budowy w Polsce ekostystemu przyjaznego rozwojowi innowacji finansowych.

W ramach ścieżki „Sandbox” konsorcjum przedstawi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacje dotyczące rozwiązań nadzorczych, mechanizmów i praktyk występujących w innych krajach, które mogłyby wesprzeć rozwój sektora FinTech, do zastosowania w Polsce, w szczególności powiązanych z utworzeniem piaskownicy regulacyjnej (tzw. „regulatory sandbox”), mającej na celu wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług finansowych oraz podmiotów działających w piaskownicy. Planowane prace mają również doprowadzić do oceny możliwości wdrożenia piaskownicy regulacyjnej w Polsce, zapewniając przestrzeń, gdzie nowi uczestnicy mogą testować innowacyjne usługi. 

Z kolei ostatni komponent „SupTech” obejmuje przygotowanie przez konsorcjum badania wykonalności stosowania innowacyjnych technologii w ramach struktur nadzoru takich, jak sztuczna inteligencja i rozproszone rejestry, w celu usprawnienia występujących funkcji nadzorczych (tzw. ,,SupTech”) i przedstawienie precyzyjnych propozycji rozwiązań dla wsparcia rozwoju sektora polskiego FinTech.  Ponadto planowane jest opracowanie oceny
z wytycznymi dla UKNF w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii w ramach instytucji nadzoru finansowego wzmacniających obecne procesy i funkcje nadzorcze z przedstawieniem precyzyjnych rozwiązań dla wsparcia rozwoju sektora polskiego FinTech.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które chciałyby przedstawić swoje pomysły lub ewentualne uwagi na adres: FinTech@mf.gov.pl oraz FinTech@knf.gov.pl