Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Suwary SA

data aktualizacji 03 lutego 2020

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostało skierowane żądanie zawieszenia od dnia 3 lutego 2020 r. obrotu akcjami spółki

  •  Suwary SA z siedzibą w Pabianicach.

Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez emitenta do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018/2019, tj. niezawierających sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa. 

Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.