Komunikat KNF dotyczący przekazania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej

data aktualizacji 08 stycznia 2020

Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. decyzji administracyjnej nakładającej karę za naruszenie przepisów rozporządzenia MAR, o rodzaju i charakterze naruszenia oraz tożsamości osoby, której ta decyzja dotyczy. Komisja nałożyła na Waldemara Kosińskiego:

  • karę pieniężną w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, że Waldemar Kosiński, jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze w TERMO2POWER S.A., dopuścił się naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, gdyż dokonał w dniach 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 lipca oraz 1 sierpnia 2017 r. łącznie jedenastu transakcji zbycia w sumie 1.379.771 akcji Emitenta o łącznej wartości 1.261.469,13 zł na swój rachunek w czasie trwania okresu zamkniętego przed ogłoszeniem śródrocznego raportu za II kwartał 2017 r. 1

Waldemar Kosiński naruszył zakaz dokonywania transakcji na swój rachunek w okresie zamkniętym, pełniąc wówczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Komisja zwraca uwagę, że za osoby pełniące obowiązki zarządcze uznaje się osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych emitenta, jak również te, które sprawują funkcje kierownicze, mające stały dostęp do informacji poufnych oraz dysponujące uprawnieniami do podejmowania decyzji zarządczych wpływających na rozwój i perspektywy gospodarcze emitenta.

Zakaz dokonywania transakcji w okresie zamkniętym obowiązuje osoby pełniące obowiązki zarządcze przez 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego. Komisja przypomina, że raportem śródrocznym jest zarówno raport półroczny, jak i raport kwartalny. 

KNF zwraca uwagę, że istotą wprowadzenia zakazu dokonywania transakcji przez określony krąg osób w czasie okresu zamkniętego jest dążenie do wyeliminowania zjawiska zachwiania równowagi informacyjnej wśród inwestorów. Osoby pełniące obowiązki zarządcze w okresie przed publikacją raportu finansowego lub sprawozdania, mają dostęp do informacji finansowych lub innych informacji poufnych emitenta. Zakaz dokonywania transakcji ma więc na celu uniemożliwienie wykorzystania tej przewagi informacyjnej.

Maksymalny wymiar kary wynosi 2.072.800 zł albo trzykrotność kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty – w przypadku gdy jest możliwe ustalenie tych kwot.

Decyzja wydana w stosunku do Waldemara Kosińskiego nie jest ostateczna. Strona może zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do WSA w Warszawie.

____________________

1Właściwe organy zapewniają, aby wszelkie decyzje opublikowane zgodnie z art. 34 rozporządzenia MAR pozostawały dostępne na ich stronie internetowej przez co najmniej pięć lat po opublikowaniu. Informacje, dotyczące imienia i nazwiska osoby, której dotyczy decyzja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez okres 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia.