Komunikat KNF ws. kar pieniężnych nałożonych na Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019 r. jednogłośnie nałożyła na Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA z siedzibą w Policach (dalej: Spółka):

I.    karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015, oraz

II.    karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

Stwierdzone naruszenia, jakich dopuściła się Spółka w zakresie wymienionych raportów, dotyczyły art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm., dalej ustawa o ofercie) oraz obejmowały:

 • nieuwzględnienie dostępnych informacji przy ostatecznym rozliczeniu nabycia jednostki zależnej African Investment Group S.A. z siedzibą w Senegalu (dalej: AFRIG) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,

 • niedokonanie szacunku wartości odzyskiwalnej posiadanych akcji AFRIG w związku z nieuwzględnieniem przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości tych aktywów oraz brak oszacowania i ujęcia odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji AFRIG w:

  • sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,

  • sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz

  • skróconym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r.,

 • nieskorygowanie błędu poprzedniego okresu, polegającego na nieuwzględnieniu przy ostatecznym rozliczeniu nabycia AFRIG w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 informacji dostępnych na dzień dokonania ostatecznego rozliczenia, w:

  • skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz

  • skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r.
 • niedokonanie oceny, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości należności od AFRIG oraz niedokonanie odpisu aktualizującego tych należności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015,

 • nieujęcie rezerwy z tytułu poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez AFRIG w:

  • sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz

  • skróconym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r.

Komisja stwierdziła, że Strona wielokrotnie naruszyła obowiązki informacyjne wynikające z art. 56 ustawy o ofercie. 

Raporty okresowe powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, a także w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Brak prawidłowej wyceny składników aktywów oraz ujęcia rezerw na zobowiązania, stanowi o nierzetelności i niekompletności raportów okresowych, których dotyczy niniejsza decyzja.

Komisja podkreśla, że nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Raporty pozwalają ocenić interesariuszom sytuację biznesową i ekonomiczną spółki oraz porównać informacje z sytuacją innych spółek, aby świadomie dokonać wyboru. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez te osoby decyzji inwestycyjnej.

Kara maksymalna za naruszenia wskazane:

 • w punkcie I wynosi 1 000 000 zł zgodnie z brzmieniem ustawy o ofercie, które obowiązywało w okresie wystąpienia naruszeń;

 • w punkcie II wynosi 5 000 000 zł albo kwotę stanowiącą równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli jest wyższa niż 5 000 000 zł, w przypadku Spółki kwota ta wynosi 122 008 000 zł.

Komisja przypomina, że w przypadku rażącego naruszenia przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych istnieje również możliwość nałożenia kary pieniężnej na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu. Kara pieniężna jaka może zostać nałożona na członka zarządu (w stanie prawnym obowiązującym w momencie dokonania naruszeń wskazanych w pkt I wynosi maksymalnie 100 000 zł, natomiast w przypadku naruszeń wskazanych w pkt II wynosi maksymalnie 1 000 000 zł. Ponadto, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wskazanych w pkt II, istnieje również możliwość nałożenia kary pieniężnej na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka rady nadzorczej, do wysokości 50 000 zł.