Komunikat KNF dotyczący decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie wpisu BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie do rejestru zarządzających ASI

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r. jednogłośnie odmówiła wpisu BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie do rejestru zarządzających alternatywnymi ASI.

Komisja ustaliła, że dotychczasowa działalność BVT S.A. („Spółka”) nie kwalifikuje się jako działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm.). Zgodnie z art. 70zc ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowi to przesłankę odmowy dokonania wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Komisja w toku postępowania ustaliła, że BVT S.A. nie prowadzi działalności polegającej na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów w określone aktywa inwestycyjne i zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Spółka jest natomiast podmiotem pozyskującym środki pod tytułem zwrotnym w celu nabycia pakietów wierzytelności na własny rachunek z zamiarem ich windykacji.

W związku z powyższym Spółka nie spełnia kryteriów dla uznania za alternatywną spółkę inwestycyjną, co oznacza że spółka ta nie może również pełnić funkcji wewnętrznie zarządzającego ASI.

Wobec niezłożenia przez Spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja Komisji z dnia 29 października 2019 r. jest ostateczna.