Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat UKNF w sprawie wymogów informacyjnych dotyczących sekurytyzacji

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie1, które wprowadziło ogólne ramy dla sekurytyzacji oraz szczególne ramy dla prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji („STS”), w tym:

  • definicję sekurytyzacji,
  • katalog podmiotów, do których Rozporządzenie ma zastosowanie (tj. do inwestorów instytucjonalnych, jednostek inicjujących, jednostek sponsorujących, pierwotnych kredytodawców oraz jednostek specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji określonych w Rozporządzeniu), 
  • wymogi dotyczące należytej staranności, zatrzymania ryzyka i przejrzystości, odnoszących się do stron uczestniczących w sekurytyzacji, 
  • zakaz resekurytyzacji, 
  • warunki i procedury dotyczące repozytoriów sekurytyzacji.

Rozporządzenie nakłada na wszystkie podmioty, zarówno podlegające nadzorowi KNF jak i dotychczas niepodlegające takiemu nadzorowi, obowiązek przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonych transakcji sekurytyzacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia.

Obowiązek informacyjny wskazany powyżej dotyczy zarówno transakcji publicznych – dla których sporządzono prospekt emisyjny, jak i prywatnych – dla których takiego prospektu nie sporządzono.

W wykonaniu tego obowiązku, do UKNF należy przekazać: 1) komplet dokumentacji transakcyjnej – dla sekurytyzacji publicznych lub 2) streszczenie transakcji – dla sekurytyzacji prywatnych oraz 3) raporty okresowe dotyczące sekurytyzowanego portfela w takiej formie, w jakiej są one przekazywane inwestorom – dla obu typów transakcji. Urząd dokona oceny przesłanego zakresu informacji i w razie potrzeby zwróci się do podmiotu o uzupełnienie przedstawionej dokumentacji lub przekazanie dodatkowych informacji.

Wykonanie obowiązku informacyjnego powinno nastąpić zgodnie z reprezentacją podmiotu wykonującego obwiązek oraz w sposób umożliwiający ustalenie osoby przekazującej informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia.

W celu ułatwienia przekazywania dokumentów i informacji, Urząd uruchomił adres mailowy dedykowany tematowi sekurytyzacji2: sekurytyzacja@knf.gov.pl. Tą drogą można kierować do Urzędu pytania, jak i przesyłać informację sprawozdawczą. Dokumenty można również przekazać na nośniku elektronicznym do biura podawczego UKNF ze wskazaniem Departamentu Spółek Publicznych i dopiskiem „Zawartość dotyczy transakcji sekurytyzacyjnej”.

Dodatkowo w przypadku STS sekurytyzacji, Rozporządzenie nakłada na jednostkę inicjującą i jednostki sponsorujące obowiązek dokonania zgłoszenia tej transakcji do ESMA, na zasadach określonych w art. 27 Rozporządzenia. Również w stosunku do sekurytyzacji prywatnych oczekuje się, że jednostki inicjujące i jednostki sponsorujące będą przekazywać do UKNF pełną treść zgłoszenia STS zgodnie z art. 27 ust. 1 Rozporządzenia.
W związku z tym, że rozporządzenie definiujące standardy techniczne informacji dot. sekurytyzacji nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, UKNF obecny zakres obowiązku informacyjnego oparł na stanowisku Joint Committee of the European Supervisory Authorities, dotyczącym wymagań informacyjnych w stosunku do transakcji sekurytyzacyjnych w UE.
Więcej informacji dot. sekurytyzacji znajduje się w Q&A umieszczonym przez ESMA na stronie:https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-securitisation-regulation. W przypadku obszarów, które zostaną uregulowane w standardach technicznych, trzeba pamiętać, że odpowiedzi są jedynie kierunkowe, a ostatecznie przyjęte standardy mogą w pewnym stopniu odbiegać od udzielonej odpowiedzi.
____________________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie”).

2 Prosimy o przesyłanie spakowanych plików w formacie „zip”, zabezpieczonych hasłem, które powinno być przekazane do UKNF w odrębnym mailu bądź telefonicznie do Departamentu Spółek Publicznych.

Do pobrania

Komunikat UKNF w sprawie wymogów informacyjnych dotyczących sekurytyzacji

plik .pdf, 406,6kB
Pobierz