Komunikat w sprawie Taxus Fund SA

data aktualizacji 26 listopada 2019

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 29 października 2019 r. ostatecznej decyzji, mocą której:

  • uchylono w całości decyzję Komisji z dnia 25 czerwca 2019 r. o odmowie wpisu spółki Taxus Fund SA z siedzibą w Warszawie („Taxus Fund”) do rejestru zarządzających ASI oraz

  • umorzono postępowanie w sprawie w całości.

W skierowanym do Komisji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Taxus Fund cofnęła pierwotny wniosek o wpis do rejestru zarządzających ASI.

Zgodnie z art. 70zc ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm.) Komisja dokonuje wpisu zarządzającego ASI na wniosek wymienionych w przepisie podmiotów. Postępowanie to nie jest więc inicjowane i nie toczy się z urzędu, a jedynie na wniosek zainteresowanego, w tym przypadku Taxus Fund.

Mając na względzie treść wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym Taxus Fund cofnęła wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI, Komisja straciła kompetencję do dalszego prowadzenia postępowania. W tych okolicznościach wydaną w sprawie decyzję z dnia 25 czerwca 2019 r. należało z przyczyn formalnych uchylić, a postępowanie umorzyć.