Komunikat w sprawie wykluczenia akcji WILBO SA

data aktualizacji 30 października 2019

W dniu 29 października 2019 r. upłynął termin na złożenie przez WILBO SA z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną z dnia 24 września 2019 r. (doręczoną Spółce w dniu 15 października 2019 r.1). Wskazaną decyzją Komisja wykluczyła akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Komisja orzekła, że skutek w postaci wykluczenia akcji Spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna z dnia 24 września 2019 r. stanie się ostateczna.

Do chwili obecnej do Urzędu KNF nie wpłynął wniosek Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, zatem przyjąć należy, przy poniższym zastrzeżeniu, że w dniu 30 października 2019 r. rozpoczął bieg 30-dniowy termin, po upływie którego akcje Spółki zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym. Ostatnim dniem obrotu akcjami Spółki będzie zatem dzień 28 listopada 2019 r.

Komisja zaznacza jednak, że Spółka miała możliwość nadania do dnia 29 października 2019 r. pisma zawierającego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w polskiej lub zagranicznej placówce pocztowej. Istnieje zatem możliwość, że wniosek ten w ciągu najbliższych dni wpłynie do Urzędu KNF, w wyniku czego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez Komisję. W takiej sytuacji wykluczenie akcji Spółki nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Spółce drugoinstancyjnej decyzji KNF, o ile Komisja utrzyma w mocy decyzję pierwszoinstancyjną w części dotyczącej wykluczenia akcji Spółki z obrotu. 

Ponadto, nadal biegnie 30-dniowy termin na złożenie skargi przez Spółkę do WSA w Warszawie. Komisja zaznacza jednak, że samo złożenie skargi do sądu administracyjnego co do zasady nie wstrzymuje wykonalności decyzji administracyjnej nałożonej przez KNF na WILBO SA.

Komisja będzie na bieżąco informowała opinię publiczną o kolejnych etapach sprawy.

 ____________________

1Doręczenie nastąpiło w trybie art. 44 k.p.a. (fikcja doręczenia). W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dni od daty pierwszego awizowania przesyłki.