Komunikat Urzędu KNF ws. WGI SA

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że postanowieniem z dnia 11 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie (SO) w zakresie umorzenia postępowania w sprawie wytoczonej przez Przewodniczącego KNF na rzecz byłych klientów domu maklerskiego WGI SA. Sąd Apelacyjny podkreślił, że Przewodniczący KNF wykonał nałożone na niego zobowiązania procesowe, a co za tym idzie nie było podstaw do umorzenia postępowania. W związku z tym Sąd Okręgowy obowiązany jest prowadzić dalej tę sprawę.

Historia sprawy

Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) wystąpił w dniu 4 sierpnia 2006 r. z powództwem cywilnym na rzecz byłych klientów WGI Dom Maklerski SA przeciwko członkom zarządu oraz rady nadzorczej WGI Dom Maklerski SA. Zgodę na objęcie powództwem wyraziło 828 poszkodowanych inwestorów, którzy przekazali do KPWiG dokumenty umożliwiające złożenie pozwu. Wartość przedmiotu sporu wyniosła ponad 239 mln złotych, a skompletowanie obszernej dokumentacji zajęło kilka tygodni. Wobec dużego oddźwięku społecznego na wystąpienie Przewodniczącego KPWiG, Przewodniczący KNF podjął decyzję o wytoczeniu drugiego powództwa w tzw. sprawie WGI. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie w IV Wydziale Cywilnym w dniu 19 kwietnia 2007 r. Pozew objął 73 inwestorów, którzy nie zdołali zgłosić się do KPWiG w 2006 r.

Wniesione w 2006 r. i 2007 r. pozwy zostały połączone do wspólnego rozpoznania. Aktualnie sprawa znajduje się w gestii IV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie toczy się od 2006 roku. W sprawie przeprowadzono obszerne postępowanie dowodowe, w którym przesłuchano kilkunastu świadków, sporządzono również dowód z opinii biegłych oraz wykonano czynności dowodowe zagranicą w ramach pomocy prawnej (w Stanach Zjednoczonych). Zakończenie postępowania dowodowego (nie zostali przesłuchani tylko pozwani) oznacza, że sprawa dojrzała do rozstrzygnięcia.

W przedmiotowej sprawie Przewodniczący KNF usunął wszelkie braki, które w ocenie SO uniemożliwiały nadanie sprawie biegu. Jednak postanowieniem z 6 lutego 2019 r. SO umorzył postępowanie uznając, że jego zarządzenia dot. usunięcia braków formalnych na liście poszkodowanych nie zostały prawidłowo wykonane przez Przewodniczącego KNF.

 Zdaniem Urzędu KNF SO umarzając formalnie postępowanie w sprawie, która toczy się od prawie 13 lat i w której przeprowadzono obszerne postępowanie dowodowe pozbawiał strony tego postępowania prawa do sądu rozumianego w tym przypadku, jako prawo do uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Urząd KNF nie podzielał oceny prawnej SO, w związku z czym postanowienie zostało 4 marca 2019 r. zaskarżone. Stanowisko Przewodniczącego KNF poparli niektórzy z powodów występujących obok Przewodniczącego KNF.

W dniu 11 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko wyrażone w zażaleniu i uchylił postanowienie SO w zakresie umorzenia postępowania oraz podjął je na nowo. Sąd Apelacyjny podkreślił, że Przewodniczący KNF wykonał nałożone na niego zobowiązanie procesowe. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie za taką decyzją procesową przemawiały także względy merytoryczne.