Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Everest Investments SA

data aktualizacji 04 października 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 3 października 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Everest Investments SA z siedzibą w Warszawie w związku z uzupełnieniem raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. o raporty biegłego z przeglądu sprawozdań finansowych.

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpiło od dnia 4 października 2019 r.