Komunikat w sprawie Investment Friends SE

data aktualizacji 03 października 2019

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej w całości decyzję Komisji z dnia 16 stycznia 2018 r.  nakładającą na Investment Friends SA z siedzibą w Płocku (obecnie Investment Friends SE z siedzibą  w Estonii, dalej: „Investment”) karę pieniężną w wysokości 400 000 zł, w związku z naruszeniem 

  • art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, dalej: „ustawa o ofercie”) i nakładającej na Investment karę pieniężną w kwocie 200 000 zł oraz umarzającej postępowanie w części.

Ustalona w ostatecznej decyzji kara pieniężna nałożona została za niewykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie, polegającego na przekazaniu Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o aktualizacji wartości akcji spółki FLY.PL S.A. we wrześniu 2014 r. Natomiast umorzenie ostateczną decyzją postępowania w części dotyczyło kary pieniężnej nałożonej za nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie, polegających na przyjęciu i realizacji strategii rozwoju z marca 2014 r. i  skupu akcji własnych w lipcu 2014 r.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez Investment we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń ustawy o ofercie. Natomiast umorzenie postępowania w części zostało spowodowane względami formalnymi.