Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Satis Group SA w restrukturyzacji

data aktualizacji 03 października 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 2 października 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Satis Group SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w związku z ustaniem okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

W dniu 30 września 2019 r. spółka opublikowała raport półroczny za I półrocze 2019 r. wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdań finansowych.

Wznowienie obrotu akcjami w/w spółki nastąpiło od dnia 3 października 2019 r.