Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez Altus TFI SA wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 02 sierpnia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją KNF z dnia 25 czerwca 2019 r. nakładającą na Altus TFI SA z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w wysokości 600 000 zł oraz 600 000 zł w związku z naruszeniem przez Altus FIO Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2018 r. oraz od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r.