Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Eko Export SA

data aktualizacji 31 lipca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 30 lipca 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Eko Export SA z siedzibą w Bielsku - Białej w związku z uzupełnieniem jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych zawartych w powyższych raportach.

Wznowienie obrotu akcjami w/w spółki nastąpiło od dnia 31 lipca 2019 r.