Komunikat z 27. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2019 r.

data aktualizacji

W dwudziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Małgorzata Palczewska – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych, 
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Maciej Wąsik – Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego ds. koordynowania działalności służb specjalnych*.

1.    Komisja jednogłośnie nałożyła na ZM Invest SA z siedzibą w Ropczycach karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka ta dopuściła się naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczących ujawniania stanu posiadania w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomień KNF i ZM Ropczyce SA:

1)    o zejściu w dniu 30 września 2016 r. poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów,
2)    o zmianie w dniu 23 grudnia 2016 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Wskazane zmiany udziału ZM Invest SA w ogólnej liczbie głosów w spółce ZM Ropczyce SA nastąpiły w związku z dwukrotnym podwyższeniem kapitału zakładowego ZM Ropczyce SA. Rejestracja przez sąd pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła 30 września 2016 r., natomiast druga 23 grudnia 2016 r. Podwyższenia kapitału zakładowego ZM Ropczyce nastąpiły poprzez emisję nowych akcji, które następnie zostały objęte przez inny podmiot niż ZM Invest SA. Spowodowało to po stronie ZM Invest SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ZM Ropczyce SA, mimo niezmienionego stanu posiadania akcji w tej spółce.

 • Pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego skutkowało ustaniem po stronie ZM Invest stosunku dominacji w stosunku do ZM Ropczyce, ponieważ przy niezmienionej liczbie akcji Strona zeszła poniżej 50% ogólnej liczby głosów (z 52,8% do 47,5% ogólnej liczby głosów posiadając 2 431 732 akcji). 
 • Drugie podwyższenie kapitału zakładowego skutkowało zmianą dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów (z 47,5% do 34,32% ogólnej liczby głosów posiadając 2 406 586).

Strona nie złożyła zawiadomień o ww. zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów, w terminie 4 dni roboczych liczonych od dnia, w którym ZM Invest dowiedziała się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Tym dniem w obu przypadkach był dzień rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego ZM Ropczyce. 

Komisja zwraca uwagę, że na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia o zmianie w stanie posiadania znacznego pakietu akcji lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w przepisach ustawy o ofercie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne).

2.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie odszkodowania lub obowiązku poinformowania o odmowie wypłaty odszkodowania.

Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły postępowań likwidacyjnych prowadzonych w latach 2015 – 2016 r. Komisja stosowała już sankcje za naruszenia obejmujące częściowo wskazany okres. Zakład ubezpieczeń wdrożył intensywne środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

3.    Komisja jednogłośnie nałożyła kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych:

 • 700 zł na jedno biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach płatniczych polegające na niezawarciu umowy ubezpieczenia w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych; 
 • 1100 zł na jedno biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach płatniczych polegające na nieprzekazaniu w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2016 r.

4.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 25 czerwca 2019 r.,
 • 9 lipca 2019 r.,
 • 23 lipca 2019 r.,
 • 6 sierpnia 2019 r.,
 • 20 sierpnia 2019 r.,
 • 3 września 2019 r.,
 • 17 września 2019 r.,
 • 1 października 2019 r.
*Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.