Komunikat KNF ws. odmowy zezwolenia na połączenie Idea Bank SA z Getin Noble Bank SA

data aktualizacji 31 maja 2019

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019 r. jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Bank SA (mającego występować w roli banku przejmującego) z Getin Noble Bank SA (jako bankiem przejmowanym), przez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank SA na Idea Bank SA. O wydanie takiego zezwolenia wystąpiły Getin Noble Bank SA oraz Idea Bank SA („Wnioskodawcy”). Decyzja podjęta została w związku z brakiem uzupełnienia przez Wnioskodawców materiału dowodowego w sprawie w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru oraz w związku ze stwierdzeniem przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe („pr. bank.”). 

Przepis art. 124 ust. 2 pr. bank. obliguje KNF do odmowy wydania zezwolenia na połączenie banków w przypadku występowania choćby jednej z określonych w nim przesłanek negatywnych, tj.: w wypadku, jeżeli połączenie:

  • prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, 
  • prowadziłoby do naruszenia interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub 
  • zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku. 
W prowadzonym postępowaniu, pomimo ponawianych wezwań KNF i ciążącego na Wnioskodawcach w tym zakresie obowiązku, nie uzupełnili oni materiału dowodowego w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru, w szczególności:
  • nie przedstawili KNF kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla Banku powstałego w wyniku połączenia („Połączony Bank”),
  • nie wykazali spełnienia przez Połączony Bank wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora, z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie, uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie Połączonego Banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych. Powyższe, w ocenie KNF, podważa zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania Połączonego Banku przez nowego inwestora.

Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez organ nadzoru, uwzględniającymi aktualną sytuację Wnioskodawców, brak realizacji powyższego założenia, tj. dokapitalizowania Połączonego Banku bezpośrednio po połączeniu, skutkowałby niedoborem kapitału do minimum regulacyjnego uwzględniającego wymóg połączonego bufora i stanowiłby o naruszeniu wymogów kapitałowych określonych w przepisach prawa, jak również o długoterminowym utrzymywaniu nierozwiązanych problemów oraz ryzyk dla Połączonego Banku oraz dla bezpieczeństwa gromadzonych w nim depozytów. Powyższe, zgodnie z normą prawną określoną w art. 124 ust. 2 pr. bank., sprzeciwia się wydaniu przez KNF zezwolenia na połączenie, o które wniosły Idea Bank SA oraz Getin Noble Bank SA.