Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PEKAO Bank Hipoteczny SA

data aktualizacji 10 maja 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PEKAO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym listów zastawnych PEKAO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie emitowanych w ramach programu emisji listów zastawnych (oferującym jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Dom Maklerski Pekao).