Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek SUNEX SA oraz CUBE.ITG SA

data aktualizacji 07 maja 2019


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostało skierowane żądanie zawieszenia od dnia 7 maja 2019 r. obrotu akcjami spółek: 

  • SUNEX SA
  • CUBE.ITG SA

Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez w/w emitentów do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa. 

Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa

w § 80 Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.