Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat dotyczący wpisania WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych oraz uzgodnienia zmian w rozporządzeniu BMR

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że 26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011. Na podstawie powyższego aktu prawnego wskaźnik Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) został wpisany do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (BMR). Umieszczenie WIBOR w wykazie kluczowych wskaźników referencyjnych niesie ze sobą szereg konsekwencji nadzorczych. UKNF wskazuje, że działając na podstawie art. 21 oraz art. 23 BMR Komisja Nadzoru Finansowego – jako właściwy organ odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków wynikających z BMR – jest uprawniona do zobowiązania administratora do kontynuowania publikacji kluczowego wskaźnika referencyjnego oraz podmiotów nadzorowanych do przekazywania danych wejściowych na potrzeby kalkulacji ww. wskaźnika na wyznaczony okres.

Jednocześnie UKNF informuje, że w dniu 26 marca 2019 r. Parlament Europejski przegłosował  rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego BMR w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność. Jest to element porozumienia politycznego pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej w zakresie istotnych zmian przepisów przejściowych BMR dotyczących kluczowych wskaźników referencyjnych. Uzgodnione nowe brzmienie przepisów art. 51 ust. 4a oraz 4b BMR wydłuża o dwa lata okres na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów BMR. Oznacza to w praktyce, że podmiot opracowujący kluczowy wskaźnik referencyjny jest zobowiązany do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator takiego wskaźnika do dnia 31 grudnia 2021 r. Natomiast podmioty nadzorowane mogą stosować taki wskaźnik do dnia 31 grudnia 2021 roku lub – w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator kluczowego wskaźnika referencyjnego – do czasu ewentualnej odmowy udzielenia zezwolenia, o ile taka sytuacja  nastąpi.

W nawiązaniu do uzgodnionych, choć jeszcze nieobowiązujących, przepisów UKNF wskazuje, że podmiotem uprawnionym do skorzystania z wydłużonego okresu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR jest GPW Benchmark S.A.

UKNF jednocześnie pragnie podkreślić, że opisany powyżej wydłużony okres przejściowy nie obejmuje pozostałych – nie będących kluczowymi – wskaźników referencyjnych opracowywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej GPW (GK GPW), np. indeksów giełdowych z rodziny WIG lub TBSP.Index.

W przypadku takich wskaźników referencyjnych spółki z GK GPW, o ile zamierzają nadal je opracowywać, są zobowiązane do wystąpienia do UKNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia lub o rejestrację do dnia 1 stycznia 2020 r., zaś podmioty nadzorowane są uprawnione do stosowania ww. wskaźników referencyjnych do dnia 1 stycznia 2020  r. lub – w przypadku złożenia wniosku przez podmiot dotąd opracowujący wskaźnik referencyjny – do czasu odmowy udzielenia zezwolenia lub dokonania rejestracji, o ile taka nastąpi.

UKNF wskazuje ponadto, że kwestia dostosowania wskaźników referencyjnych krajowego rynku pieniężnego do wymogów rozporządzenia BMR została w grudniu 2018 r. zidentyfikowana przez Komitet Stabilności Finansowej (KSF) jako źródło ryzyka systemowego. UKNF podkreśla, że w pełni podziela stanowisko KSF i w związku z tym przyjmuje jako czynnik ograniczający to ryzyko przyspieszenie przez GK GPW prac mających na celu dostosowanie procesów opracowywania wskaźników referencyjnych do wymogów BMR. Kierując się dbałością o stabilność finansową i zachowanie pewności obrotu na polskim rynku finansowym UKNF oczekuje zakończenia dostosowania do wymogów BMR procesów wyznaczania wszystkich wskaźników referencyjnych opracowywanych przez spółki z GK GPW (w tym WIBOR) oraz złożenia odpowiednich wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator jeszcze w 2019 r.

Do pobrania

Komunikat dotyczący wpisania WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych oraz uzgodnienia zmian w rozporządzeniu BMR

plik .pdf, 546,6kB
Pobierz