Komunikat UKNF w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PZR)

data aktualizacji 22 marca 2019

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów w dniu 11 marca 2019 r., w ramach struktur logicznych oraz formatów sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości1, schemy przeznaczonej dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Rozporządzeniem o sprawozdaniach finansowych wg polskich zasad rachunkowości2, informujemy, że ze względu na strukturę tej schemy3, która przewiduje konieczność załączenia plików wygenerowanych z oprogramowania ESPI, w celu wykonania przez emitenta obowiązków związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych, ich przekazaniem do publicznej wiadomości w raportach okresowych oraz złożeniem do KRS wraz z innymi wymaganymi dokumentami, właściwy jest następujący sposób postępowania:

  • emitent wypełnia właściwy formularz ESPI (SA-R, SAB-R, SAU-R, SAM-R) w części dotyczącej sprawozdania finansowego, uzupełniając odpowiednie pola (bez załączania plików),
  • z wypełnionej części formularza dotyczącej sprawozdania finansowego emitent tworzy plik pdf i podpisuje za pomocą dedykowanej aplikacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (dalej: podpis elektroniczny) w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, niezaprzeczalności i integralności zawartych w nich danych, 
  • emitent podobnie postępuje z innymi elementami raportu przekazywanymi firmie audytorskiej w celu wydania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i podpisuje elektronicznie jeżeli wymagają tego przepisy, a następnie załącza je do ww. schemy wraz ze sprawozdaniem finansowym i przekazuje firmie audytorskiej, 
  • firma audytorska wydaje sprawozdanie z badania podpisanego elektronicznie i przekazanego jej sprawozdania finansowego emitenta,
  • emitent wysyła systemem ESPI raport okresowy w ramach którego załącza wymagane elementy, w tym w szczególności podpisane elektronicznie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z badania, 
  • załączone do schemy dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, emitent przekazuje do KRS za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) - usługa bezpłatna lub Portal S 24 – usługa płatna. 
______________________
1ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
2Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1927 z późn. zm.)
3https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan