Komunikat dotyczący wznowienia obrotu akcjami spółki FTI Profit SA

data aktualizacji 07 lutego 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 lutego 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, akcjami wyemitowanymi przez spółkę FTI Profit SA. W dniu 5 lutego 2019 r. KNF podjęła Uchwałę Nr 31/2019 w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w rozporządzeniu 596/2014, w obrocie akcjami spółki FTI Profit S.A. oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W związku z podaniem do publicznej wiadomości ww. informacji, ustały przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami FTI Profit SA, w sytuacji uświadomienia inwestorom potencjalnego ryzyka naruszenia ich interesów. 

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpi od dnia 7 lutego 2019 r.