Komunikat z 6. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2019 r.

data aktualizacji 05 lutego 2019

W szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, 
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Tadeusz Kościński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, 
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,
 • Maciej Wąsik – Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych*.

1.    Komisja jednogłośnie przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach.

Projektowana nowelizacja Rekomendacji G ma na celu dostosowanie jej wymogów do zmieniających się regulacji w zakresie ryzyka rynkowego i ryzyka stopy procentowej na świecie, zwłaszcza Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Po wejściu w życie nowych Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i nowelizacji pakietu CRD IV/CRR, zostanie zdefiniowane środowisko regulacyjne w obszarze ryzyka stopy procentowej, które będzie obejmowało przede wszystkim rozporządzenie CRR wraz z towarzyszącymi standardami technicznymi, ww. Wytyczne EBA oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

Zaktualizowana Rekomendacja ma stanowić nie tylko uzupełnienie istniejących regulacji, ale także ma zawierać rekomendacje, które nie zostały ujęte w innych ww. regulacjach, w szczególności takie, które dotyczą specyfiki polskiego rynku finansowego i sektora bankowego oraz rekomendacje stanowiące uwypuklenie i rozwinięcie postanowień ww. regulacji.

Projekt Rekomendacji G zostanie skierowany do publicznych konsultacji w 2019 r. 

O wyrażenie opinii do projektu poproszone zostaną, obok podmiotów rynkowych, także Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

2.    Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w Rozporządzeniu 596/2014 (dalej: „Rozporządzenie MAR”) w obrocie akcjami spółki FTI Profit SA oraz złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Komunikat w sprawie spółki FTI Profit SA

3.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za III kwartał 2018 r.,
 • z raportem o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2018 r.

4.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 12 lutego 2019 r.,
 • 26 lutego 2019 r.,
 • 12 marca 2019 r.,
 • 26 marca 2019 r.,
 • 9 kwietnia 2019 r.

______________________
*Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.