Komunikat z 2. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2019 r.

data aktualizacji 15 stycznia 2019

W drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Mariusz Haładyj – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, 
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Tadeusz Kościński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, 
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,
 • Maciej Wąsik – Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych*.

1.    Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r.

Komunikat KNF ws. założeń polityki dywidendowej

2.    Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, która obejmuje obszar dotychczas uregulowany przepisami uchwały Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową. 

W porównaniu do uchwały Nr 312/2012 KNF, przyjęta uchwała zawiera zmiany w zakresie dotyczącym:

 • nadzoru licencyjnego, w tym w szczególności uwzględnia przepisy odnoszące się do czynności autoryzacyjnych wykonywanych przez UKNF w zakresie nadzoru nad bankami spółdzielczymi;
 • działań o charakterze regulacyjnym, w tym w zakresie współpracy KNF z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych oraz wydawania przez KNF rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami;
 • nadzoru analitycznego, w szczególności uwzględnia przepisy odnoszące się do zadań wykonywanych przez UKNF z zakresu nadzoru systemów ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz modyfikuje przepisy dotyczące procesu badania i oceny nadzorczej (BION), w tym uwzględnia przepisy dotyczące czynności wykonywanych przez UKNF w ramach procesu oceny i akceptacji planów naprawy;
  nadzoru inspekcyjnego, w tym uspójnia przepisy uchwały z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Angeliki Hruban na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Angeliki Hruban na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Aleksandra Mikołajczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

4.    Komisja jednogłośnie zakazała wykonywania przez Beatę Bystrzak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARIVA BMB – BEATA BYSTRZAK, wpisaną do Rejestru Biur Usług Płatniczych pod nr BP1006/2012 (dalej: Strona), działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych. Decyzja KNF skutkuje wykreśleniem Strony z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych.

Komisja stwierdziła, że działalność regulowana Strony w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest wykonywana z istotnym naruszeniem przepisów ustawy o usługach płatniczych. Naruszenia dokonane przez Stronę zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego zakwalifikowane jako rażące i dotyczyły niewywiązywania się Strony z obowiązków informacyjnych dotyczących łącznej wartości i liczby transakcji płatniczych wykonanych w danym kwartale oraz obowiązku przekazania informacji na temat wymaganych przepisami prawa zabezpieczeń środków powierzanych przez klientów. Komisja wskazuje także na wielokrotność i powtarzalność naruszeń, a także ich długotrwałość.

Przedsiębiorca może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia.

5.    Komisja zapoznała się:

 • z raportem o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie od 30.09.2015 do 28.09.2018 r.,
 • z informacją o sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w II kwartale 2018 r. 
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 11.12.2018 r. do 7.01.2019 r.

6.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 29 stycznia 2019 r.,
 • 12 lutego 2019 r.,
 • 26 lutego 2019 r.,
 • 12 marca 2019 r.,
 • 26 marca 2019 r.,
 • 9 kwietnia 2019 r.

______________________
*Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.