Komunikat dotyczący poszerzenia składu Komisji Nadzoru Finansowego

data aktualizacji 14 grudnia 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 15 grudnia 2018 r. art. 10 pkt 4 oraz niektórych innych przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243), skład Komisji Nadzoru Finansowego ulegnie poszerzeniu o czterech nowych członków.

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wejdą dodatkowo:  przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. W wyniku nowelizacji Komisja Nadzoru Finansowego będzie składać się z Przewodniczącego, dwóch zastępców Przewodniczącego i dziewięciu członków.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami członkowie Komisji Nadzoru Finansowego będący przedstawicielami odpowiednio: BFG, Prezesa UOKiK oraz Ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych uczestniczą w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego wyłącznie z głosem doradczym i nie biorą udziału w głosowaniach.