Komunikat KNF ws. wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF podmiotu Waluciarz.pl

data aktualizacji 13 grudnia 2018

Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF w dniu 10 grudnia 2018 r. wpisu dotyczącego podmiotu o nazwie Waluciarz.pl SA z siedzibą w Warszawie jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Złożenie takiego zawiadomienia zawsze poprzedzone jest szczegółową analizą przez UKNF stanu faktycznego w sprawie.

Należy wskazać, że zamieszczane na liście ostrzeżeń publicznych informacje dotyczą z reguły fragmentu działalności prowadzonej przez dany podmiot i nie obejmują oceny legalności działalności prowadzonej w pozostałych obszarach.

KNF informuje, że podstawą wpisania podmiotu o nazwie Waluciarz.pl SA z siedzibą w Warszawie jest zawiadomienie skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, tj. w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych). Działalność podmiotu polegająca na świadczeniu usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej nie jest objęta przedmiotowym zawiadomieniem.