Komunikat KNF ws. odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA

data aktualizacji 27 listopada 2018

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2018 r. odmówiła wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo bankowe bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia KNF, natomiast zgodnie z ust. 3 tego artykułu zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności KNF wydaje po stwierdzeniu, że bank:

  • jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności;
  • zgromadził w całości kapitał założycielski;
  • dysponuje   odpowiednimi   warunkami   do  przechowywania  środków  pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;
  • spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.
Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków  pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Banki  spółdzielcze  tworzące  PBA SA  mogą  podjąć   działania  w   celu   zrzeszenia  się w obecnie funkcjonujących zrzeszeniach BPS lub SGB i tym samym wstąpienia do Systemów Ochrony Instytucjonalnej lub też mogą wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności tj. poza zrzeszeniami (banki spółdzielcze, których fundusze własne stanowią równowartość w złotych co najmniej 5.000.000 euro).


Wynik głosowania KNF. Za odmową wydania zezwolenia głosowali: J. Jastrzębski, M. Obroniecki, M. Pachucki oraz Z. Sokal. Przeciwko odmowie wydania zezwolenia głosowali: A. Diakonow, J. Wojtyła, A. Kaźmierczak.