Oświadczenie UKNF ws. wpisu Romana Giertycha na Facebooku z dnia 17 listopada 2018 r.

data aktualizacji

W ocenie Urzędu KNF zarzuty mecenasa Romana Giertycha opublikowane na portalu Facebook w dniu 17 listopada br. są bezpodstawne. Rzeczywisty kontekst opisanych przez niego wydarzeń został zniekształcony. Urząd KNF odczytuje działania mecenasa Giertycha jako próbę utrudnienia działań organu nadzoru. Szczegółowe, publiczne ustosunkowanie się do kwestii poruszanych na przedmiotowych spotkaniach jest niemożliwe z uwagi na fakt, że ich zakres dotyczy działań nadzorczych UKNF i objęty jest ustawową tajemnicą zawodową. Wszelkie posiadane informacje i zapisy utrwalonych przez UKNF rozmów z przedstawicielami Getin Noble Banku SA zostaną przekazane do prokuratury.

Urząd KNF wskazuje, że w ramach swoich kompetencji przedstawiciele UKNF spotykają się z przedstawicielami firm audytorskich, a sprawozdania finansowe i opinie audytora do sprawozdań podmiotów nadzorowanych poddawane są przez Urząd analizie. Opinia audytora jest niezależna. Proces dokapitalizowania podmiotów nadzorowanych objętych Planem Ochrony Kapitału jest standardową procedurą wynikającą z Art. 61 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

Przepisy pozwalające KNF na wydanie zgody na przejęcie banku znajdującego się w trudnej sytuacji przez bank mocny kapitałowo obowiązywały w ustawie Prawo bankowe w latach 1997 – 2016 i wielokrotnie służyły zabezpieczeniu interesu klientów przede wszystkim banków spółdzielczych przez przejęcie banku w trudnej sytuacji i kontynuację umów z klientami przez silny kapitałowo bank. Powyższe rozwiązanie zostało następnie przeniesione do Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, jako tzw. mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Przy czym nowa regulacja w praktyce znalazła zastosowanie jedynie do dużych podmiotów, gdzie występuje interes publiczny w przeprowadzeniu procesu przymusowej restrukturyzacji. Proponowane rozwiązania znalazły odzwierciedlenie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 czerwca 2018 r., który został poddany przez Ministerstwo Finansów konsultacjom w ramach procesu legislacyjnego.

Proponowana regulacja ma charakter systemowy i ma służyć bezpieczeństwu i stabilności sektora finansowego w Polsce i ochronie klientów banków.

W załączeniu przekazujemy pismo Przewodniczącego KNF do Ministra Finansów z 26 października 2018 r. dotyczące projektu zmian przedmiotowych przepisów.