Oświadczenie UKNF w związku z publikacją artykułu z dnia 15 listopada 2018 r. pt. „KNF nie czekała na wyjaśnienia Idea Banku”

data aktualizacji 15 listopada 2018

W związku z publikacją artykułu „Gazety Wyborczej” z dnia 15 listopada 2018 r. pt. „KNF nie czekała na wyjaśnienia Idea Banku”, Urząd KNF oświadcza, że teza postawiona przez autora artykułu Wojciecha Czuchnowskiego, jakoby Komisja w przypadku wpisu na listę Idea Banku nie czekając na wyjaśnienia banku „złamała własne procedury” jest nieprawdziwa.

Dokonanie wpisu na Liście ostrzeżeń publicznych jest konsekwencją złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w art.  6b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W przypadku skierowania zawiadomienia do Prokuratury, Komisja ma obowiązek umieszczenia podmiotu na Liście. Wpis jest zatem obligatoryjny i Komisja nie ma żadnego uznania administracyjnego w tym zakresie. Wynika to jednoznacznie z treści art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze, zgodnie z którym "Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (…) w zw. z art. 6b ust. 4, zgodnie z którym "Informacje, o których mowa w ust. 1, podawane są poprzez zamieszczenie na wyodrębnionej stronie internetowej Komisji pod nazwą "Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego".

Podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank w latach 2016 – 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF.

W przedmiotowym zakresie nie złamano żadnych regulacji wewnętrznych UKNF. Obowiązek niezwłocznego złożenia zawiadomienia o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa wynika z przepisów prawa.