Komunikat z 408. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 października 2018 r.

data aktualizacji 30 października 2018

W czterysta ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Mariusz Haładyj – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki2,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego3
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Rafała Matusiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej.

2.    Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

 • Andrzeja Szufa na Członka Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Wynik głosowania KNF: za wyrażeniem zgody głosowali M. Chrzanowski, A. Diakonow, M. Pachucki, M. Haładyj, Z. Sokal. Wstrzymali się: A. Kaźmierczak, J. Wojtyła.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Szopienice (kasa przyłączająca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową Mysłowice (kasa przyłączana).

4.    W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 października 2018 r., na wniosek banku zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Jaworzno, Komisja jednogłośnie przedłużyła termin na podjęcie decyzji dotyczącej udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok i wyznaczyła termin do dnia 17 grudnia 2018 r. na ostateczne zajęcie stanowiska przez bank w przedmiotowej sprawie.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w rozumieniu art. 128b ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej, wykorzystującej środki pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), w związku z realizacją przez BGK programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. 

6.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Orange Energia Sp. z o.o. o na nabycie od Orange Polska SA 1 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska SA. 

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu „ELTUR SERWIS Sp. z o.o. na nabycie od Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „TOP-SERWIS Sp. z o.o. 1 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA. 

8.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:

 • AB Avia Solutions Group z siedzibą w Wilnie, z dniem 20 listopada 2018 r.

9.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (dalej „TFI PZU SA”) karę pieniężną na podstawie art. 228 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw (dalej „ustawa zmieniająca”) w wysokości 70 tysięcy złotych, w związku
z naruszeniem przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy zarządzany przez TFI PZU SA art. 106 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi poprzez niedostosowanie w sposób niezwłoczny stanu swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi w związku posiadaniem akcji spółki ATC Cargo SA w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w organie emitenta.

W w/w decyzji stwierdzono naruszenie art. 106 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi, który nakłada na fundusz inwestycyjny obowiązek niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do zgodnego z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi, w przypadku przekroczenia ograniczenia inwestycyjnego wymienionego w art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi.

Komisja stoi na stanowisku, że w kontekście przestrzegania normy zawartej w art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi właściwym jest sumowanie akcji uprawniających do wykonywania prawa głosu posiadanych przez poszczególne subfundusze wyodrębnione w ramach danego funduszu inwestycyjnego. W odniesieniu do limitu określonego w art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi nie ma zastosowania art. 160 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi, zgodnie z którym ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie dla danego funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego subfunduszu. Literalne brzmienie w/w przepisu jednoznacznie wskazuje, że ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu mają zastosowania do poszczególnych subfunduszy jedynie w przypadku określenia ograniczenia inwestycyjnego w odniesieniu do wartości aktywów subfunduszy. Ograniczenie inwestycyjne określone w art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi nie odnosi się do wartości aktywów funduszu czy też subfunduszu, a jedynie do ogólnej liczby głosów w którymkolwiek organie emitenta danych papierów wartościowych. Oznacza to zatem, że w przedmiotowym przypadku brak jest podstaw do zastosowania art. 160 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi, który pozwala na zastosowanie limitu skierowanego wobec funduszu inwestycyjnego do wydzielonych w jego ramach subfunduszy.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2018 r.  (sygn. akt VI SA/Wa 1609/17). W wyroku wskazano, że przepis art. 104 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu afi przewiduje, że fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć papierów wartościowych dających więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w którymkolwiek organie emitenta tych papierów. Stany posiadania papierów wartościowych poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego nie mogą przekraczać w sumie stanu posiadania otwartego funduszu inwestycyjnego dozwolonego ustawą. 

Ograniczenia inwestycyjne służą zapewnieniu odpowiedniej dywersyfikacji portfeli funduszy inwestycyjnych, a przez to służą zapewnieniu bezpieczeństwa środków powierzonych przez uczestników funduszy inwestycyjnych i lokowanych przez fundusze inwestycyjne. Przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych służących bezpieczeństwu i ochronie składu portfela pozostaje w interesie uczestników funduszy inwestycyjnych i stanowi jeden z nadrzędnych obowiązków funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym. Fundusz inwestycyjny, w przypadku stwierdzenia przekroczenia ograniczenia inwestycyjnego ma obowiązek niezwłocznie dostosować stan aktywów do zgodnego z prawem.

Adres Towarzystwa: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

10.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją o sytuacji banków za I półrocze 2018 r.,
 • z raportem o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2018 r.,
 • z informacją o sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I półroczu 2018 r.,
 • z wynikami oceny BION powszechnych towarzystw emerytalnych za 2017 r.,
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 09.10.2018 r. do 22.10.2018 r.

11.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 6 listopada 2018 r.,
 • 20 listopada 2018 r.,
 • 4 grudnia 2018 r.,
 • 18 grudnia 2018 r.

______________________
1M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 8 komunikatu.
2M. Haładyj nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 9 komunikatu.
3J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 6 i 7 komunikatu.
4Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1 komunikatu.