Komunikat z 406. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2018 r.

data aktualizacji 12 października 2018

W czterysta szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych, 
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

1.    Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST (SKOK PIAST) przez Bank Millennium SA. Z dniem 17 października 2018 r. zarząd majątkiem SKOK PIAST obejmuje Zarząd Banku Millennium SA. Natomiast z dniem 1 listopada 2018 r. SKOK PIAST zostanie przejęta przez Bank Millennium SA. Do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. 

Komunikat 

2.    W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 lipca 2018 r. dotyczącego  restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno w trybie art. 74c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF wpłynęło zgłoszenie od kolejnego banku krajowego zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno. 

Jednocześnie z powyższym zgłoszeniem, bank ten zwrócił się o przedłużenie terminu na podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno. 

Mając na uwadze ekonomikę postępowania w kontekście bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach w Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno oraz transparentność tego procesu, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 5 listopada 2018 r. na ostateczne zajęcie stanowiska przez zainteresowany bank w przedmiotowej sprawie. 

3.    Komisja jednogłośnie nałożyła na ING Bank Śląski SA karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych, na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw. 

Komunikat 

4.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez spółkę Aplitt SA, jednogłośnie cofnęła spółce zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane spółce decyzją KNF z dnia 14 marca 2017 r. 

Wobec faktu, że spółka w praktyce nie prowadziła działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych, Komisja nie dostrzegła potrzeby wskazywania w decyzji terminów lub warunków zaprzestania świadczenia usług płatniczych. 

5.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PGE Dom Maklerski SA, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia PGE Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych. 

6.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Copernicus Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi BGŻ BNP Paribas SA z dniem podziału Raiffeisen Bank Polska SA. 

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Alfa Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi BGŻ BNP Paribas SA z dniem podziału Raiffeisen Bank Polska SA. 

8.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Agio Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi BGŻ BNP Paribas SA z dniem podziału Raiffeisen Bank Polska SA. 

9.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Altus Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu Parasolowemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi BGŻ BNP Paribas SA z dniem podziału Raiffeisen Bank Polska SA. 

10.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Ipopema Global Profit Absolute Return Plus Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi BGŻ BNP Paribas SA z dniem podziału Raiffeisen Bank Polska SA.

11.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu do rejestru zarządzających ASI spółkom: 

 • Risk Adviser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, 
 • Integra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Property spółka komandytowo-akcyjna, 
 • Integra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Invest spółka komandytowo-akcyjna. 

W następstwie oceny ustalonego stanu faktycznego Komisja stwierdziła, że Wniosek Spółek o wpis do rejestru zarządzających ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI został złożony przez spółki komandytowo-akcyjne, które są spółkami osobowymi w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, a zatem Wnioski nie zostały złożone przez spółki kapitałowe. 

12.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 

 • 16 października 2018 r., 
 • 30 października 2018 r., 
 • 6 listopada 2018 r., 
 • 20 listopada 2018 r., 
 • 4 grudnia 2018 r., 
 • 18 grudnia 2018 r.

______________________
1M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 9 komunikatu.