Oświadczenie UKNF

data aktualizacji 20 września 2018

W związku z toczącymi się w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego postępowaniami administracyjnymi w sprawie towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich, a także w związku z karami administracyjnymi nakładanymi w ostatnim czasie przez KNF na podmioty z rynku finansowego, UKNF odnotowuje w mediach liczne przykłady nieuzasadnionych ataków oraz prób dyskredytowania działań Urzędu przez osoby, których mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć decyzje KNF.

Do UKNF docierają nieoficjalne doniesienia odnośnie powiązań jednej z kancelarii prawnych obsługujących podmioty z rynku funduszy inwestycyjnych z osobami zatrudnionymi w Urzędzie KNF.

UKNF podkreśla, że wszystkie możliwe przypadki występowania relacji rodzinnych bądź towarzyskich pracowników Urzędu z osobami zatrudnionymi w podmiotach nadzorowanych przez KNF bądź podmiotach, które świadczą na ich rzecz usługi prawne, są zarządzane w profesjonalny sposób tak, aby nie dochodziło do powstania naruszeń w tej materii. W szczególności zabezpieczeniem przed wystąpieniem zjawiska potencjalnego konfliktu interesów jest w takich przypadkach opisana w Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego stosowana obligatoryjnie instytucja Wyłączenia pracownika organu od udziału w postępowaniu, zgodnie z którą pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w danej sprawie.

W sprawach, których dotyczą pojawiające się doniesienia, osoby zatrudnione w UKNF, które mogłyby być narażone na potencjalny konflikt interesów, są jak w każdym tego typu przypadku wyłączone z procedowania. Wszystkie okoliczności tych spraw są zaś od początku w pełni znane kierownictwu UKNF. Jak zawsze w tego typu przypadkach przeprowadzone zostały także odpowiednie czynności wyjaśniające.

Informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej na temat działań UKNF lub jego pracowników, które okażą się być nieprawdziwe w swojej treści i będą stanowiły próbę wpływania na przebieg toczących się w UKNF postępowań administracyjnych, spotkają się ze stanowczą reakcją.