Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Comperia.pl SA

data aktualizacji 11 września 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Comperia.pl SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw do akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie).