Komunikat w sprawie działań nadzorczych Narodowego Banku Węgier wobec NOVIS Poist’ovňa a.s.

data aktualizacji 31 sierpnia 2018

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w dniu 5 lipca br. Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank) podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu sprzedaży produktów związanych z ubezpieczeniami na życie oferowanych na terytorium Węgier przez słowacki zakład ubezpieczeń NOVIS Poist’ovňa a.s.

Zawieszenie sprzedaży produktów zostało wprowadzone przez Narodowy Bank Węgier w oparciu o stosowne przepisy krajowe oraz normy dyrektywy Wypłacalność II. Pełną treść komunikatu Narodowego Banku Węgier dotyczącego zawieszenia sprzedaży produktów NOVIS Poist’ovňa a.s. można znaleźć (w języku angielskim) na stronie internetowej:https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2018/mnb-suspends-the-sale-of-several-novis-insurance-products

Decyzja Narodowego Banku Węgier o wprowadzeniu tymczasowego zakazu sprzedaży na terytorium Węgier przez NOVIS Poist’ovňa a.s. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wynika ze zidentyfikowania przez węgierski organ nadzoru nieprawidłowości związanych z realizacją obowiązków informacyjnych dotyczących zawieranych umów ubezpieczenia, w szczególności w zakresie rentowności produktów oraz zabezpieczenia wpłaconych środków. 

KNF podkreśla, że tymczasowy zakaz sprzedaży przez NOVIS Poist’ovňa a.s. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym obejmuje wyłącznie terytorium Węgier. 

NOVIS Poist’ovňa a.s. prowadzi działalność na terytorium Polski na zasadzie swobody świadczenia usług na podstawie notyfikacji Narodowego Banku Słowacji (Národná banka Slovenska) oraz jest uprawniona do transgranicznego oferowania produktów obejmujących ubezpieczenie rodzajów ryzyka zawartych w grupach 1, 3, 4, 5 działu I. Ze sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej NOVIS Poist’ovňa a.s (dostępnego na stronie internetowej NOVIS Poist’ovňa a.s.) wynika, że ww. zakład ubezpieczeń rozpoczął sprzedaż swoich produktów na terenie Polski w marcu 2017 r. 

KNF zwraca uwagę, że NOVIS Poist’ovňa a.s. nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. Zakład ten podlega nadzorowi Narodowego Banku Słowacji.

Działalność zakładu NOVIS Poist’ovňa a.s. została zatwierdzona przez Narodowy Bank Słowacji, który jest odpowiedzialny za nadzór ostrożnościowy nad tym podmiotem. Mimo, że NOVIS Poist’ovňa a.s. świadczy w Polsce jedynie usługi transgranicznie, przepisy unijne pozwalają KNF, w wyjątkowych przypadkach, na podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu krajowego rynku ubezpieczeń lub interesom klientów.

KNF pozostaje w kontakcie z EIOPA i organami nadzoru ubezpieczeniowego państw członkowskich UE, w których dystrybuowane są produkty NOVIS Poist’ovňa a.s. 

KNF wyjaśnia także, że do zdań KNF, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy o z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 621 z późn. zm.), należy podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego. 

Celem przedmiotowego komunikantu KNF jest przekazanie osobom potencjalnie chcącym zawrzeć umowę ubezpieczenia z NOVIS Poist’ovňa a.s. informacji o wszelkich okolicznościach dotyczących tego zakładu ubezpieczeń. 

Jednocześnie KNF przypomina, że w przypadku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) to klient ponosi ryzyko inwestycyjne i decyduje o zakresie tego ryzyka. Stąd istotne znaczenie mają nie tylko informacje o rentowności produktu udzielane przez zakład ubezpieczeń, ale także o ryzyku inwestycyjnym oraz gwarancjach.