Komunikat z 392. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 maja 2018 r.

data aktualizacji 29 maja 2018

W trzysta dziewięćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 


•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komunikat KNF w sprawie spółki GetBack SA.

2.    Komunikat KNF w sprawie oferowania obligacji.

3.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK SA (BZ WBK) akcji Deutsche Bank Polska SA (DBPL) w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Deutsche Bank Polska SA. Komisja ustaliła dzień 31 grudnia 2018 r. jako termin, do którego powinno nastąpić nabycie akcji.

Nabycie przez BZ WBK akcji DBPL stanowi pierwszy etap transakcji pomiędzy Banco Santander, BZ WBK oraz Deutsche Bank AG, w której BZ WBK zobowiązał się nabyć zorganizowaną część DBPL obejmującą działalność w zakresie bankowości detalicznej, bankowości prywatnej i bankowości biznesowej, a także 100% akcji DB Securities SA.

4.    Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Piast (SKOK Piast) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Piast na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Piast przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Piast, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Piast. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 12 czerwca 2018 r. włącznie. Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Piast, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.

5.    Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno) przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, prowadzonego ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Jaworzno na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Jaworzno przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 12 czerwca 2018 r. włącznie. Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Jaworzno, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.

6.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 16 maja 2017 r., nakładającą na FON SA z siedzibą w Płocku karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że FON SA nie dokonała w terminie zawiadomienia Komisji i spółki Zakłady Mięsne Herman SA z siedzibą w Hermanowej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z przekroczeniem w dniu 1 stycznia 2012 r. progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce Zakłady Mięsne Herman SA oraz nałożyła na FON SE z siedzibą w Płocku karę pieniężnej w wysokości 90 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że FON SE nie dokonała w terminie zawiadomienia Komisji i spółki Zakłady Mięsne Herman SA na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z przekroczeniem w dniu 1 stycznia 2012 r. progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce Zakłady Mięsne Herman SA.
W dniu 19 kwietnia 2018 r. spółka FON SA połączyła się ze spółką FON1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie i przyjęła formę prawną spółki europejskiej.
Komisja wskazuje, że uchylenie decyzji z dnia 16 maja 2017 r. jest związane wyłącznie z pogorszeniem się sytuacji finansowej Strony.
Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie przez FON SE.

7.    Komisja zapoznała się:

•    ze sprawozdaniem z wykonania Planu kontroli firm inwestycyjnych i agentów firm inwestycyjnych na 2017 r.,
•    z raportem dotyczącym sytuacji finansowej domów maklerskich w 2017 r.,
•    z informacją o sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 r.,
•    z informacją nt. zbywania na terytorium RP tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
•    z raportem dotyczącym sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 r.,
•    z raportem o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2017 r.,
•    z podsumowaniem wyników inspekcji na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym w 2017 r.,
•    z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 13 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r.


8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:


•    5 czerwca 2018 r.,
•    12 czerwca 2018 r.,
•    19 czerwca 2018 r.,
•    26 czerwca 2018 r.

______________________
1  M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 6 komunikatu.