Wykluczenie akcji Hawe SA z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 22 maja 2018

W dniu 27 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję bezterminowo wykluczającą akcje spółki Hawe SA z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz nakładającą na Hawe SA karę pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych.

Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2018 r. została doręczona Stronie w dniu 17 kwietnia 2018 r. Termin na wniesienie środka odwoławczego upłynął w dniu 2 maja 2018 r. Do dnia dzisiejszego Strona nie wniosła środka odwoławczego, a zatem decyzja KNF z dnia 27 marca 2018 r. jest decyzją ostateczną.

Zgodnie z ww. decyzją z dnia 27 marca 2018 r., skutek w postaci wykluczenia akcji Spółki z obrotu następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, a więc od dnia upływu terminu na wniesienie środka odwoławczego od decyzji z dnia 27 marca 2018 r., co nastąpiło w dniu 2 maja 2018 r. Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Hawe SA powinien być dzień 1 czerwca 2018 r. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym powinno zatem nastąpić z dniem 2 czerwca 2018 r.

Komisja informuje dodatkowo, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. W razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w §1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.