Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki URSUS SA

data aktualizacji 10 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 10 maja 2018 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie żądania od GPW zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Ursus S.A. z siedzibą w Lublinie. Spółka opublikowała sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.

W związku z opublikowaniem ww. sprawozdań, ustały przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami Ursus S.A. Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpi od dnia 11 maja 2018 r.